رحلات المحطة الطرقية


بني ملال 04 س00 د - 05 س 00 د - 06 س 45 د – 09 س 30 د – 10 س 00 د – 11 س 00 د – 11 س 45 د – 12 س 30 د – 17 س 00 د – 17 س 45 د – 21 س 00 د

بني ملال عبر بزو 07 س 30 د – 14 س 30 د
___________________________________________________________________________
بني ملال عبر أزيلال 08 س 30 د
___________________________________________________________________________
أزيلال 15 س 30 د
___________________________________________________________________________
دار ولااد زيدوح 16 س 00 د الاثنين و الخميس
___________________________________________________________________________
فقيه بن صالح 11 س 00 د
___________________________________________________________________________
خريبكة عبر اولاد عياض 06 س 00 د – 10 س 15 د – 12 س 45 د – 14 س 00 د
___________________________________________________________________________
خريبكة عبر لبروج 06 س 30 د
___________________________________________________________________________
واد زم 12 س 00 د – 15 س 30 د
تادلة عبر بني ملال 08 س 00 – 11 س 15 د – 13 س 00 د – 15 س 00 د
___________________________________________________________________________
خنيفرة عبر بني ملال 12 س 00 د – 14 س 15 د – 17 س 00 د

فاس عبر بني ملال 04 س 30 د – 06 س 30 – 07 س 45 د – 09 س 00 د
20 س 00 د – 21 س 00 د
___________________________________________________________________________
مكناس عبر بني ملال 04 س 30 د - 06 س 00 د – 09 س 45 د 10 س 30 –
18 س 45 د
___________________________________________________________________________
لبروج عبر القلعة
___________________________________________________________________________

قلعة السراغنة
___________________________________________________________________________
دمنات 05 س 00 د – 06 س 00 د – 10 س 00 د – 11 س 00 د
11 س 30 د – 12 س 00 د – 13 س 00 د – 15 س 00 د
17 س 00 د
___________________________________________________________________________
سيدي حرازم 08 س 40 د
___________________________________________________________________________
تطوان – فنيدق 18 س 30 د – 20 س 00 د

طنجة 08 س 00د – 11 س 15 د - 12 س 15 د – 15 س 15 د
20 س 45 د – 00 س 00 د
___________________________________________________________________________
سيدي قاسم 06 س 00 د
___________________________________________________________________________
قنيطرة 10 س 15 د
رباط الخير 22 س 30 د
ولماس 09 س 50 د
___________________________________________________________________________
الرباط 05 س 00 د – 05 س 45 د – 06 س 20 د – 06 س 40 د
07 س 20 د – 07 س 40 د – 08 س 20 د – 09 س 05 د
09 س 30 د – 10 س 40 د – 11 س 30 د – 12 س 00 د
13 س 10 د - 13 س 30 د - 14 س 15 د – 14 س 30 د
15 س 00 د
___________________________________________________________________________
المحمدية 06 س 30 د
___________________________________________________________________________
الناظور عبر الدار البيضاء 17 س 15 د
___________________________________________________________________________
الناظور عبر بني ملال 16 س 30 د
___________________________________________________________________________
وجدة عبر بني ملال 16 س 45 د
___________________________________________________________________________
وجدة عبر الدار البيضاء 16 س 45 د
___________________________________________________________________________
الحسيمة 12 س 45 د
___________________________________________________________________________
الداربيضاء 04 س 00 د – 04 س 45 د – 05 س 30 د – 06 س 15 د
07 س 00 د – 07 س 30 د – 08 س 00 د – 08 س 30 د
09 س 00 د – 09 س 30 د – 10 س 00 د – 10 س 30 د
11 س 00 د – 11 س 30 د – 12 س 00 د – 12 س 30 د
13 س 00 د – 13 س 30 د – 14 س 00 د – 14 س 30 د
15 س 00 د – 15 س 30 د – 16 س 00 د – 16 س 30 د
17 س 00 د – 17 س 30 د – 18 س 00 د – 18 س 30 د
19 س 00 د – 19 س 30 د – 20 س 00 د
___________________________________________________________________________
طاط عبر وارزازات 09 س 30 د – 23 س 45 د
___________________________________________________________________________
الرشيدية عبر وارزازات 06 س 00 د
___________________________________________________________________________
محاميد عبر ورزازات 07 س 30 د
___________________________________________________________________________
زاكورة عبر ورزازات 22 س 00 د
___________________________________________________________________________
تينغير عبر ورزازات 14 س 00 د – 15 س 45 د
___________________________________________________________________________
بومال عبر ورزازات 11 س 00 د
___________________________________________________________________________
ورزازات 05 س 30 د – 06 س 00 د – 10 س 30 د – 14 س 00 د
17 س 00 د – 18 س 00 د
___________________________________________________________________________
الجديدة 05 س 00 د – 06 س 00 د – 07 س 00 د - 07 س 45
08 س 00 د – 08 س 30 د – 09 س 15 د - 10 س 00 د
10 س 45 د – 11 س 30 د – 12 س 45 د – 13 س 00 د
14 س 00 د – 15 س 30 د – 16 س 30 د
___________________________________________________________________________
أسفي 04 س 30 د – 06 س 00 د – 06 س 45 د – 07 س 30 د
07 س 40 د – 08 س 20 د
___________________________________________________________________________
الوليدية 13 س 00 د
___________________________________________________________________________
اليوسفية 10 س 00 د
___________________________________________________________________________
طانطان عبر انزكان 06 س 30 د – 18 س 45 د – 20 س 45 د
___________________________________________________________________________

كلميم عبر إنزكان 08 س 00 د – 09 س 30 د
___________________________________________________________________________
سيدي إفني عبر إنزكان 12 س 00 د
___________________________________________________________________________
تارودانت عبر إنزكان 17 س 30 د
___________________________________________________________________________
إنزكان 05 س 00 د – 05 س 30 د – 06 س 00 د – 06 س 45 د
07 س 15 د – 07 س 45 د – 08 س 00 د – 08 س 30 د
09 س 00 د – 09 س 45 د – 13 س 30 د – 16 س 00 د
16 س 30 د – 18 س 30 د
___________________________________________________________________________
تيزنيت 15 س 15 د
___________________________________________________________________________
الريساني 07 س 15 د – 15 س 45 د
___________________________________________________________________________
الزاك 10 س 30 د
___________________________________________________________________________
طاطا / تارودانت 10 س 30 د
___________________________________________________________________________

إموزار 14 س 30 د
___________________________________________________________________________
ميسور 05 س 00 د – 09 س 45 د - 13 س 30 د
___________________________________________________________________________
تيفنوت 00 س 00 د
___________________________________________________________________________
تارودانت / عبر أسني 05 س 55 د
___________________________________________________________________________
كوندافا 08 س 00 د – 14 س 15 د
___________________________________________________________________________
أسى / مولاي براهيم على حسب عدد المسافرين
___________________________________________________________________________
الصويرة عبر سيدي المختار 04 س 00 د – 05 س 00 د – 07 س 00 د – 08 س 00 د
09 س 30 د – 11 س 30 د – 13 س 00 د – 14 س 30 د
15 س 00 د – 16 س 00 د – 17 س 00 د – 17 س 30 د
___________________________________________________________________________
مغوغ 10 س 00 د – 13 س 00 د
___________________________________________________________________________
مزوضا – دويران 12 س 00 د
سيدي بوعثمان عبر مجات 15 س 00 د
___________________________________________________________________________
حاحا 14 س 00 د
___________________________________________________________________________
لاماريد كل إثنين
___________________________________________________________________________
حنشان كل ثلاثاء
___________________________________________________________________________
مسكالا كل خميس
___________________________________________________________________________
لكريمات كل سبت
___________________________________________________________________________
دار كل أحد
___________________________________________________________________________
إيطاليا السبت ( ذهاب عادي)
___________________________________________________________________________
فرنسا السبت ( ذهاب عادي )
___________________________________________________________________________
بلجيكا – هولندا السبت (ذهاب عادي )
___________________________________________________________________________
 

مدينة مراكش

اتصل بنا